Medlemsbetingelser

 • § 1. Medlemskabet

Et medlemskab hos Crossfit Ikast er en aftale mellem medlemmet og selskabet bag Crossfit Ikast. Medlemskabet hos Crossfit Ikast er personligt og må ikke benyttes af andre end medlemmet. Ved misbrug forbeholder Crossfit Ikast sig retten til at udelukke et medlem. Ændringer i persondata, som eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank og konto skal meddeles til Crossfit Ikast, enten ved personlig kontakt i receptionen eller pr mail; Kontakt@crossfitikast.dk. Et medlemskab hos Crossfit Ikast, giver medlemmet rettigheder til at benytte og træne i centeret, i det omfang som er tilknyttet det pågældende medlemskab. Ved kontakt til Crossfit Ikast kan personlige kontooplysninger fornys eller slettes.

 • § 2. Ændringer

Crossfit Ikast forbeholder sig retten til at foretage ændringer i udbuddet af medlemsskaber, åbningstider, holdplan og i betingelserne. Ændringer kan tidligst træde i kraft 2 uger efter de har været annonceret på Crossfit Ikasts hjemmeside og facebook gruppen Crossfit Ikast.

 • § 3. Varighed

Et PBS medlemskab hos Crossfit Ikast er løbende og fortsættes indtil de opsiges i henhold til § 9. Kontante medlemskaber ophører automatisk ved udløb af den betalte periode. Der gives ved forudbetalte kontante medlemskaber ikke delvis eller hel refusion. Varigheden af medlemskaber er afhængig af hvilken type medlemskab der købes.

 • § 4. Medlemskort

Der tildeles ved oprettelse af medlemskab hos Crossfit Ikast et personligt medlemskort. Mistet eller beskadigede kort kan mod et gebyr på 50DKR erstattes. Kontakt receptionen herfor, eller pr mail; Kontakt@crossfitikast.dk.

 • § 5. Betaling

Ved oprettelse af PBS-medlemskaber tilmeldes aftalen PBS og det månedlige beløb trækkes automatisk medlemmets bankkonto. Medlemmet er selv ansvarlig for at aftalen er korrekt tilmeldt betalingsservice. Der tillægges ved oprettelse af PBS aftalen et gebyr på 7,50DKR, som trækkes automatisk. Ved kontante medlemskaber forudbetales det samlede beløb for den pågældende periode. Der betales ved oprettelse af medlemskab et oprettelsesgebyr på 99 DKR. Ved manglende eller for sen betaling fremsendes et rykkergebyr på 100 DKR.

 • § 6. For sen betaling

Ved manglende eller for sen betaling af det løbende PBS-medlemskab, fremsendes et rykkergebyr på 100 DKR. Betales beløbet ikke senest 10 dage efter angivne forfaldsdato, pågriber Crossfit Ikast sig retten til at opsige medlemskabet uden videre varsel. Derudover forbeholder Crossfit Ikast sig retten til at opkræve det resterende beløb for perioden. Det personlige medlemskort vil blive spærret og medlemmet udelukkes fra alle former for træning hos Crossfit Ikast.

 • § 7. Prisændringer

Prisændringer meddeles på hjemmesiden senest 2 uger før ændringerne træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke længere at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 9

 • § 8. Beroperioder

Medlemskabet kan sættes i bero i minimum 1 måned og maksimalt 6 måneder. Der skal ved start af beroperiode altid angives start- og slutdato. For at sætte medlemskab i bero skal der rettes henvendelse til Crossfit Ikast herom pr mail; Kontakt@crossfitikast.dk.
Beroperioden skal altid være påbegyndt inden d. 19 i indeværende måned, ellers pålægges én måneds yderligere betaling.

 • 9. Opsigelse af medlemskaber

Medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelsen af et medlemskab skal ske ved skriftlig henvendelse pr mail; Kontakt@crossfitikast.dk. Ved tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise at der er sket en opsigelse med dato pr. mail.

 • § 10. Umyndige medlemmer

Medlemskaber til personer under 18 år, kan kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning.

 • § 11. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende skal konsultere en instruktør, inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand der tillader deltagelse i aktiviteter hos Crossfit Ikast. Crossfit Ikast tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsrets regler på området.

 • § 12. Værdigenstande

Crossfit Ikast bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller skade af personlige ejendomme.

 • § 13. Ordensregler

Det gældende ordensreglement, samt anvisninger fra Crossfit Ikasts personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Alt udstyr skal rengøres og sættes på korrekt plads efter brug, og skal anvendes med respekt og kun anvendes i den form som udstyret har til hensigt. Der skal altid anvendes træningstøj og rene sko i forbindelse med træning hos Crossfit Ikast.

 • § 15. Doping

Doping tolereres ikke. Ved enhver mistanke om anvendelse af doping kan dette medfører udelukkelse. Ved salg af doping i Crossfit Ikast vil dette medføre politianmeldelse.

 • § 16. Udelukkelse af medlem

Crossfit Ikast kan med øjeblikkelig virkning opsige enhver aftale om et medlemskab uden yderligere varsel eller grund. I tilfælde af opsigelse fra Crossfit Ikasts side, vil alt uudnyttet forudbetaling tilbagebetales. I tilfælde af væsentlige misligholdelse af medlemsbetingelserne eller ordensreglementet, herunder eks. brug af doping eller misbrug af medlemskort, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art.

 • § 17. Ændring af medlemsbetingelser

Crossfit Ikast kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 2 uger. Væsentlige ændringer i medlemsvilkårerne annonceres på Crossfit Ikasts hjemmeside og facebook gruppen – Crossfit Ikast. Ønsker medlemmet herefter ikke at beholde sit medlemskab, som følge af ændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 9. Crossfit Ikast har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

 • § 18 Udeblivelse fra booking

Ved benyttelse af online bookingsystemet, for herefter ikke at møde op til valgte time senest 5 minutter før holdstart, medfører dette en bøde på 30 DKR / 1 klip / 1 dag, som vil blive trukket fra medlemskabet. Skulle et medlem blive forhindret i at deltage på valgte time skal der meldes afbud senest 1 time før holdstart, dette kan enten gøres online eller ved personligt fremmøde.

 • § 20 Lukkedage

Crossfit Ikast forbeholder sig retten til at holde helt eller delvis lukket i 7-14 dage pr. år. Dette oplyses altid i god tid på facebook gruppen Crossfit Ikast og www.crossfitikast.dk